Personnelคณะบริหาร

thumbnail

นายอภิรมย์ มินอิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

086-118-7128

thumbnail

นายสวาท ทะนันไชย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

081-027-7289

thumbnail

นายวิสุทธิ์ คำนวน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

096-936-9635

thumbnail

นายอินเมือง วงค์ทา

เลขานุการนายก อบต.

080-122-9562สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

thumbnail

นางพิกุล จ่าแสน

ประธานสภา อบต.

088-579-3409

thumbnail

นายบุญเทือง ชัยวุฒิ

รองประธานสภา อบต.

093-223-3536

thumbnail

นางสาวมลิวัลย์ ลัมมะวิไชย

เลขานุการสภา อบต.

085-405-6429

thumbnail

นางสาวมลิวัลย์ ลัมมะวิไชย

ส.อบต. หมู่ 2

085-405-6429

thumbnail

นางพิกุล จ่าแสน

ส.อบต.หมู่ 3

088-579-3409

thumbnail

นายสมพงษ์ สุวรรณ์

ส.อบต. หมู่ 4

062-308-4864

thumbnail

นายสงกรานต์ ยะใหม่วงค์

ส.อบต. หมู่ 5

098-763-7551

thumbnail

นางสาวเขมิกา จันต๊ะโมกข์

ส.อบต. หมู่ 6

084-511-5522

thumbnail

นายธวัชชัย ภูลังกา

ส.อบต. หมู่ 7

083-325-4694หัวหน้าส่วนราชการ

thumbnail

นายธนู ต๊ะสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

091-854-0019

thumbnail

นางอุบลพรรณ วัฒนศิริ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

089-559-7724

thumbnail

นายมนตรา ศรีทองสุข

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาเหลือง

089-434-7733

thumbnail

นางพิกุลแก้ว จันทร์เพ็ชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

086-188-9123

thumbnail

นายมานพ หมอป่า

ผู้อำนวยการกองช่าง

098-762-3156

thumbnail

นางสาวชัชชญา คำมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

097-920-7191

thumbnail

นางสาวพัชรินทร์ จันต๊ะโมกข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

081-951-9426สำนักปลัด

thumbnail

นายมนตรา ศรีทองสุข

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาเหลือง

089-434-7733

thumbnail

น.ส.วาสนา คำมาตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

--

thumbnail

นายธนวัฒน์ บุญแสง

นักพัฒนาชุมชน

--

thumbnail

นางสาวณิศชาญา คำมาวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

--

thumbnail

นางสาวสายสมร บังเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการ

--

thumbnail

นายนพดล เทพมะโน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

--

thumbnail

นายกิตติศักดิ์ แปงพะงา

พนักงานขับรถ

--

thumbnail

นายชลธี นาต๊ะตุ้ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

--

thumbnail

นายอภินันท์ มณีเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--

thumbnail

น.ส.ทศพร เล่ห์กล

แม่บ้านประจำอบต.นาเหลือง

--

thumbnail

นายอานนท์ โคกทับทิม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--

thumbnail

นายวีระเนตร ปันทะนันท์

นักการภารโรง

--

thumbnail

นายดุลยวัฒน์ นาต๊ะตุ้ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--กองคลัง

thumbnail

นางพิกุลแก้ว จันทร์เพ็ชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

086-188-9123

thumbnail

นางสาวพัชรินทร์ จันต๊ะโมกข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

081-951-9426

thumbnail

นางสาวน้ำเพชร น๊ะทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

--

thumbnail

นางอาภา อินหลง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

--

thumbnail

นายประเสริฐ นันศิริ

นักวิชาการพัสดุ

--

thumbnail

นางสาววีรินรดา พลฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

--

thumbnail

นางณฤทัย โคกทับทิ

ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

--กองช่าง

thumbnail

นายมานพ หมอป่า

ผู้อำนวยการกองช่าง

098-762-3156

thumbnail

-

นายช่างโยธา

--

thumbnail

นายชวริน คำอ้าย

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

--

thumbnail

นายเกรียงไกร มณีเพชร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

--

thumbnail

นายชูชาติ ลัมมะวิชัย

พนักงานสูบน้ำ

--

thumbnail

-

พนักงานสูบน้ำ

--กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

thumbnail

นางสาวชัชชญา คำมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

097-920-7191

thumbnail

นางสาวจินตนา กันทะสอน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

--

thumbnail

นางสาวกัลป์นิกา มาระสาร

ครู ชำนาญการ

--

thumbnail

น.ส.อรุณศรี ปิงนา

ครู ชำนาญการ

--

thumbnail

นางสาลินี สายยะ

ครู ชำนาญการ

--

thumbnail

น.ส.อรพินทร์ ภูคำอ้าย

ครู ชำนาญการ

--

thumbnail

นายธนกฤต ชัยวุฒิ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

--

thumbnail

นางพิมพา ชัยวุฒิ

ผู้ดูแลเด็ก

--

thumbnail

น.ส.จีรนันท์ มูลคำ

ผู้ดูแลเด็ก

--

thumbnail

นางสาวภัตนาภรณ์ อุปละ

ผู้ดูแลเด็ก

--

thumbnail

นางสาววิจิตรา ดวงดอก

ผู้ดูแลเด็ก

--

thumbnail

-

นักการภารโรง

--

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล

1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้กล่าวหา*
ที่อยู่ ผู้กล่าวหา*
เบอร์โทร ผู้กล่าวหา*

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกกล่าวหา*
ตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหา*
สังกัดหน่วยงาน ผู้ถูกกล่าวหา*

3.ข้อกล่าวหา พฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน

ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน และ พฤติการณ์*

4.วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ

วัน เวลา และ สถานที่*

5.พยานหลักฐานประกอบ

หลักฐานประกอบ: ไฟล์ไม่เกิน 2 MBytes

หมายเหตุ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ