Personnel



คณะบริหาร

thumbnail

นายอภิรมย์ มินอิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

086-118-7128

thumbnail

นายสวาท ทะนันไชย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

081-027-7289

thumbnail

นายวิสุทธิ์ คำนวน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

096-936-9635

thumbnail

นายอินเมือง วงค์ทา

เลขานุการนายก อบต.

080-122-9562



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

thumbnail

นางพิกุล จ่าแสน

ประธานสภา อบต.

088-579-3409

thumbnail

นายบุญเทือง ชัยวุฒิ

รองประธานสภา อบต.

093-223-3536

thumbnail

นายรักษ์พล ไมตรีสมสกุล

เลขานุการสภา อบต.

081-884-3860

thumbnail

นางสาวมลิวัลย์ ลัมมะวิไชย

ส.อบต. หมู่ 2

085-405-6429

thumbnail

นายสมพงษ์ สุวรรณ์

ส.อบต. หมู่ 4

062-308-4864

thumbnail

นายสงกรานต์ ยะใหม่วงค์

ส.อบต. หมู่ 5

098-763-7551

thumbnail

นางสาวเขมิกา จันต๊ะโมกข์

ส.อบต. หมู่ 6

084-511-5522

thumbnail

นายธวัชชัย ภูลังกา

ส.อบต. หมู่ 7

083-325-4694



หัวหน้าส่วนราชการ

thumbnail

นายรักษ์พล ไมตรีสมสกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

081-884-3860

thumbnail

นางอุบลพรรณ วัฒนศิริ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

089-559-7724

thumbnail

นายมนตรา ศรีทองสุข

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาเหลือง

089-434-7733

thumbnail

นางพิกุลแก้ว จันทร์เพ็ชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

086-188-9123

thumbnail

นายมานพ หมอป่า

ผู้อำนวยการกองช่าง

098-762-3156

thumbnail

นางสาวชัชชญา คำมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

097-920-7191



สำนักปลัด

thumbnail

นายมนตรา ศรีทองสุข

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาเหลือง

089-434-7733

thumbnail

น.ส.วาสนา คำมาตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

087-698-8528

thumbnail

นายธนวัฒน์ บุญแสง

นักพัฒนาชุมชน

081-672-6786

thumbnail

นางสาวณิศชาญา คำมาวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

063-595-5642

thumbnail

นางสาวสายสมร บังเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการ

085-039-2509

thumbnail

นายนพดล เทพมะโน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

085-705-4141

thumbnail

นายกิตติศักดิ์ แปงพะงา

พนักงานขับรถ

095-685-1091

thumbnail

นายชลธี นาต๊ะตุ้ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

093-301-3110

thumbnail

นายอภินันท์ มณีเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--

thumbnail

น.ส.ทศพร เล่ห์กล

แม่บ้านประจำอบต.นาเหลือง

061-354-9668

thumbnail

นายอานนท์ โคกทับทิม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--

thumbnail

นายวีระเนตร ปันทะนันท์

นักการภารโรง

088-431-6436

thumbnail

นายดุลยวัฒน์ นาต๊ะตุ้ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--



กองคลัง

thumbnail

นางพิกุลแก้ว จันทร์เพ็ชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

086-188-9123

thumbnail

นางสาวพัชรินทร์ จันต๊ะโมกข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

081-951-9426

thumbnail

นางสาวน้ำเพชร น๊ะทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

--

thumbnail

นางอาภา อินหลง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

084-482-1181

thumbnail

นายประเสริฐ นันศิริ

นักวิชาการพัสดุ

087-187-9490

thumbnail

นางสาววีรินรดา พลฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

083-572-2358

thumbnail

นางณฤทัย โคกทับทิ

ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

--



กองช่าง

thumbnail

นายมานพ หมอป่า

ผู้อำนวยการกองช่าง

098-762-3156

thumbnail

-

นายช่างโยธา

--

thumbnail

นายชวริน คำอ้าย

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

090-940-6395

thumbnail

นายเกรียงไกร มณีเพชร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

081-164-6204

thumbnail

นายชูชาติ ลัมมะวิชัย

พนักงานสูบน้ำ

085-036-7214

thumbnail

นายสมเจตร์ ลังกาใจ

พนักงานสูบน้ำ

089-558-3677



กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

thumbnail

นางสาวชัชชญา คำมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

097-920-7191

thumbnail

นางสาวจินตนา กันทะสอน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

086-194-9355

thumbnail

นางสาวกัลป์นิกา มาระสาร

ครู ชำนาญการ

065-763-5782

thumbnail

น.ส.อรุณศรี ปิงนา

ครู ชำนาญการ

098-747-5517

thumbnail

นางสาลินี สายยะ

ครู ชำนาญการ

089-553-5919

thumbnail

น.ส.อรพินทร์ ภูคำอ้าย

ครู ชำนาญการ

093-138-8631

thumbnail

นายธนกฤต ชัยวุฒิ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

--

thumbnail

นางพิมพา ชัยวุฒิ

ผู้ดูแลเด็ก

093-093-8029

thumbnail

น.ส.จีรนันท์ มูลคำ

ผู้ดูแลเด็ก

093-093-8029

thumbnail

นางสาวภัตนาภรณ์ อุปละ

ผู้ดูแลเด็ก

093-047-1223

thumbnail

นางสาววิจิตรา ดวงดอก

ผู้ดูแลเด็ก

093-169-730

thumbnail

นายสมเกียรติ เธียรธรรม

นักการภารโรง

090-323-1484

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ