ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
    สุขภาพดี  เศรษฐกิจดี  สิ่งแวดล้อมดี  การศึกษาดี   ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา  ตำบลนาเหลืองน่าอยู่

2. พันธกิจ
    1. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
    3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน
    4. อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
    6. พัฒนาการบริหารงาน   บุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

3. จุดมุ่งหมาย
    1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
    2. ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
    3. ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ชุมชนมีความสงบสุข
    4. ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
    5. ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษา   รับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    6. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองมีประสิทธิภาพประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและสุขภาพ
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ปรับปรุง  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมประชาธิปไตยแบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ