กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

1. ดาวโหลด : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
2. ดาวโหลด : พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ-อปท-พ.ศ.2542.pdf
3. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547.pdf
4. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ-อปท-พ.ศ.2563.pdf
5. ดาวโหลด : พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf
6. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ.pdf
7. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน-การเก็บรักษาเงิน.pdf
8. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.2563.pdf
9. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ-อปท-พ.ศ.2543.pdf
10. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น.pdf
11. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกู้เงินของ-อปท-พ.ศ.2563.pdf
12. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ-อปท.pdf