Personnelสำนักปลัด

thumbnail

นายมนตรา ศรีทองสุข

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาเหลือง

089-434-7733

thumbnail

น.ส.วาสนา คำมาตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

087-698-8528

thumbnail

นายธนวัฒน์ บุญแสง

นักพัฒนาชุมชน

081-672-6786

thumbnail

นางสาวณิศชาญา คำมาวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

063-595-5642

thumbnail

นางสาวสายสมร บังเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการ

085-039-2509

thumbnail

นายนพดล เทพมะโน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

085-705-4141

thumbnail

นายกิตติศักดิ์ แปงพะงา

พนักงานขับรถ

095-685-1091

thumbnail

นายชลธี นาต๊ะตุ้ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

093-301-3110

thumbnail

นายอภินันท์ มณีเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--

thumbnail

น.ส.ทศพร เล่ห์กล

แม่บ้านประจำอบต.นาเหลือง

061-354-9668

thumbnail

นายอานนท์ โคกทับทิม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--

thumbnail

นายวีระเนตร ปันทะนันท์

นักการภารโรง

088-431-6436

thumbnail

นายดุลยวัฒน์ นาต๊ะตุ้ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

--

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ